Diensten » RI&E

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Bedrijfsrisico's systematisch in kaart

Een RI&E is een actueel, volledig en betrouwbaar document dat de bedrijfsrisico’s en bijbehorende beheersmaatregelen beschrijft. Het is belangrijk dat bij het samenstellen van een RI&E systematisch te werk wordt gegaan. De gehele organisatie en haar werkzaamheden moeten onderzocht worden op mogelijke risico’s in het kader van veilig en gezond werken.

Een RI&E, oftewel risico inventarisatie en evaluatie, is dus een belangrijk instrument om inzicht te krijgen in de risico’s die gepaard gaan met de werkzaamheden binnen een organisatie.

Wat is uw voordeel van een RI&E?

Enkele voordelen van het uitvoeren van een RI&E zijn:

  • Veiligheid en gezondheid: Een RI&E helpt om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te waarborgen door mogelijke gevaren en risico’s te identificeren en passende maatregelen te nemen om deze risico’s te verminderen.
  • Wettelijke verplichting: Het uitvoeren van een RI&E is in Nederland wettelijk verplicht gesteld om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen. Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot boetes of andere sancties.
  • Kostenbesparing: Het in kaart brengen van de risico’s en het nemen van preventieve maatregelen kan ongevallen en gezondheidsschade voorkomen. Dit kan op de lange termijn kostenbesparend zijn doordat er minder verzuim, letsel- en arbeidsongeschiktheidskosten zijn.
  • Versterken van het imago: Een organisatie die de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers serieus neemt en maatregelen neemt om risico’s te verminderen, kan haar imago versterken, zowel extern als intern.
  • Verbetering van de werkomstandigheden: Door het uitvoeren van een RI&E kunt u de werkomstandigheden verbeteren en daarmee de tevredenheid en motivatie van uw medewerkers verhogen.

Kortom, een RI&E biedt voordelen voor zowel medewerkers als organisaties, zoals het waarborgen van veiligheid en gezondheid, kostenbesparing en de verbetering van de werkomstandigheden.

icnl-icon-800-inspecteur-1a-

Wat doen wij als RI&E-adviseur?

Als adviseur RI&E helpen wij u als volgt:

  • Voorbereidende fase. Hierin gaan wij op zoek naar informatie over uw bedrijf. Wat voor werkzaamheden worden er verricht? Zijn er meerdere vestigingen? In welke omgeving is men werkzaam? Daarmee ontstaat er een beeld van uw organisatie met de daarbij mogelijke aanwezige risico’s.
  • Inventarisatie. Vervolgens gaan we de risico’s binnen uw bedrijf inventariseren. Hiervoor nemen wij interviews af binnen uw bedrijf. Daarnaast doen we een rondgang door het bedrijf, waarbij er gelet wordt op de ARBO omstandigheden en aanwezige gevaren.
  • Evaluatie. Wij bekijken dan voor welke risico’s al de nodige beheersmaatregelen zijn genomen. Indien er geen of onvoldoende beheersmaatregelen genomen zijn, gaan wij de risico’s beoordelen en zullen wij advies geven welke risico’s (volgens ons) de meeste aandacht nodig hebben. Met daarbij een beheersmaatregel om het risico te verkleinen. Tot slot brengen wij een prioritering aan in de geïnventariseerde risico’s.
  • Opstellen plan van aanpak. In het plan van aanpak beschrijven we welke maatregelen genomen moeten worden om een risico beheersbaar te maken. Dit kan door het risico te vermijden, te reduceren, over te dragen (bv. verzekeren) of door het risico te accepteren. Wij beschrijven de maatregelen zo concreet mogelijk, zodat u direct weet wat u moet doen en ermee aan de slag kan.
  • Uitvoering: Vervolgens kunt u samen met uw preventiemedewerker het plan van aanpak aanvullen met een planning, kosteninschatting en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van elke beheersmaatregel. Let hierbij op: De werkgever blijft te allen tijde eindverantwoordelijk.

 

inspectiecentrum.nl